Storitve


Računovodske storitve
 
 • vodenje glavne knjige
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije
 • vodenje blagajniške knjige
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • vodenje knjige ostalih terjatev in obveznosti
 • knjiženje prometa na TRR
 • vodenje davčnih knjig za DDV
 • obračuni DDV
 • poročanje na osnovi zakonodaje (Ajpes, Durs, Banka Slovenije, ZPIZ)
 • izdelava medletnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov

 
Različni obračuni

 • obračun plač
 • obračun prispevkov zasebnika
 • obračun podjemne pogodbe
 • obračun avtorskega honorarja
 • obračun najemnine za poslovni prostor
 • drugi obračuni

 
Svetovanje

 • davčno svetovanje
 • finančno svetovanje
 • poslovno svetovanje